Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2010)0383Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2010)0383

  ***I
  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (αναδιατύπωση)
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0383)

  20.11.2012

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: