Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2010)0383Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2010)0383

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 20. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (Pārstrādāta redakcija)
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0383)

  20.11.2012

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: