Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2011)0006Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2011)0006

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2014 m. kovo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB bei reglamentų (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 1094/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 nuostatos, kiek tai susiję su Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimais
(EP-PE_TC1-COD(2011)0006)

11.3.2014

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: