Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2011)0006Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2011)0006

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 11. marca 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorou sa menia smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nariadenia (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 v súvislosti s právomocami európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)
(EP-PE_TC1-COD(2011)0006)

11.3.2014

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: