Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2011)0023Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2011)0023

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 14. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/... par pasažieru datu reģistra (PDR) datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem
(EP-PE_TC1-COD(2011)0023)

14.4.2016

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: