Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2011)0051Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2011)0051

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 12. júna 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, nariadenia Rady (ES) č. 1683/95 a (ES) č. 539/2001 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 a (ES) č. 810/2009
(EP-PE_TC1-COD(2011)0051)

12.6.2013

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: