Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2011)0105Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2011)0105

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 10 май 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали (Преработен текст)
(EP-PE_TC1-COD(2011)0105)

10.5.2012

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: