Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2011)0199Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2011)0199

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 1 декември 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1931/2006 по отношение на включването на Калининградска област и определени полски административни райони в граничния район, за който се прилага режимът за местния граничен трафик
(EP-PE_TC1-COD(2011)0199)

1.12.2011

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: