Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2011)0199Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2011)0199

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 1. decembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1931/2006, pokiaľ ide o zahrnutie Kaliningradskej oblasti a niektorých poľských správnych oblastí do oprávnenej pohraničnej oblasti
(EP-PE_TC1-COD(2011)0199)

1.12.2011

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: