Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2011)0204Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2011)0204

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела
(EP-PE_TC1-COD(2011)0204)

15.4.2014

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: