Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2011)0204Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2011)0204

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om indførelse af en procedure for en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område
(EP-PE_TC1-COD(2011)0204)

15.4.2014

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: