Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2011)0204Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2011)0204

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 15. travnja 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima
(EP-PE_TC1-COD(2011)0204)

15.4.2014

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: