Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2011)0204Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2011)0204

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās
(EP-PE_TC1-COD(2011)0204)

15.4.2014

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: