Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2011)0204Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2011)0204

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych
(EP-PE_TC1-COD(2011)0204)

15.4.2014

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: