Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2011)0274Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2011)0274

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006
(EP-PE_TC1-COD(2011)0274)

20.11.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: