Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2011)0275Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2011)0275

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006
(EP-PE_TC1-COD(2011)0275)

20.11.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: