Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2011)0283Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2011)0283

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 19. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2012, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz dažiem noteikumiem, kuri skar riska dalīšanas instrumentu dalībvalstīm, kas saskaras ar nopietnām grūtībām vai kam draud šādas grūtības saistībā ar šo valstu finanšu stabilitāti
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0283)

  19.4.2012

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: