Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2011)0283Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2011)0283

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 kwietnia 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących instrumentów podziału ryzyka dla państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0283)

  19.4.2012

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: