Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2011)0300Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2011)0300

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 12. märtsil 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus määrus (EL) nr …/2013 üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 713/2009, (EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009
(EP-PE_TC1-COD(2011)0300)

12.3.2013

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: