Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2011)0308Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2011)0308

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 czerwca 2013 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/.../UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG
(EP-PE_TC1-COD(2011)0308)

12.6.2013

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: