Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2011)0339Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2011)0339

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 26 февруари 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение №  1350/2007/EО
(EP-PE_TC1-COD(2011)0339)

26.2.2014

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: