Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2011)0339Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2011)0339

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 26. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2014 om oprettelse af et tredje EU-handlingsprogram for sundhed (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1350/2007/EF
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0339)

  26.2.2014

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: