Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2011)0351Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2011)0351

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 5. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/…/EU om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (Omarbejdning)
(EP-PE_TC1-COD(2011)0351)

5.2.2014

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: