Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2011)0357Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2011)0357

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 5. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (preinačena)
(EP-PE_TC1-COD(2011)0357)

5.2.2014

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: