Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2011)0357Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2011)0357

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2014 m. vasario 5 d. per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija)
(EP-PE_TC1-COD(2011)0357)

5.2.2014

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: