Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2011)0357Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2011)0357

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 5 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (omarbetning)
(EP-PE_TC1-COD(2011)0357)

5.2.2014

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: