Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2011)0372Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2011)0372

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 12 март 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО
(EP-PE_TC1-COD(2011)0372)

12.3.2013

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: