Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2011)0372Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2011)0372

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0372)

  12.3.2013

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: