Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2011)0372Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2011)0372

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 12. märtsil 2013. aastal eesmärgigavõtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus määrus (EL) nr …/2013, kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 280/2004/EÜ
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0372)

  12.3.2013

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: