Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2011)0372Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2011)0372

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 12. märtsil 2013. aastal eesmärgigavõtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus määrus (EL) nr …/2013, kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 280/2004/EÜ
(EP-PE_TC1-COD(2011)0372)

12.3.2013

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: