Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2011)0372Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2011)0372

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2013 m. kovo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB
(EP-PE_TC1-COD(2011)0372)

12.3.2013

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: