Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2011)0372Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2011)0372

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 12. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu
(EP-PE_TC1-COD(2011)0372)

12.3.2013

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: