Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2011)0372Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2011)0372

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 280/2004/WE
(EP-PE_TC1-COD(2011)0372)

12.3.2013

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: