Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2011)0372Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2011)0372

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES
(EP-PE_TC1-COD(2011)0372)

12.3.2013

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: