Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2011)0372Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2011)0372

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG
(EP-PE_TC1-COD(2011)0372)

12.3.2013

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: