Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2011)0373Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2011)0373

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/.../EU om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktiv om ATB på forbrugerområdet)
(EP-PE_TC1-COD(2011)0373)

12.3.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: