Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2011)0380Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2011)0380

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
(EP-PE_TC1-COD(2011)0380)

16.4.2014

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: