Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2011)0380Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2011)0380

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2014 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0380)

  16.4.2014

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: