Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2011)0380Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2011)0380

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0380)

  16.4.2014

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: