Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2011)0417Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2011)0417

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 12 март 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал
(EP-PE_TC1-COD(2011)0417)

12.3.2013

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: