Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2011)0421Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2011)0421

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 3. juli 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2013/EU om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0421)

  3.7.2013

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: