Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2011)0438Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2011)0438

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 15 януари 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО
(EP-PE_TC1-COD(2011)0438)

15.1.2014

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: