Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2011)0438Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2011)0438

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 15. januar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF
(EP-PE_TC1-COD(2011)0438)

15.1.2014

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: