Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2011)0438Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2011)0438

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 15. siječnja 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ
(EP-PE_TC1-COD(2011)0438)

15.1.2014

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: