Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2011)0438Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2011)0438

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES par publisko iepirkumu un atceļ Direktīvu 2004/18/EK
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0438)

  15.1.2014

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: