Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2011)0454Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2011)0454

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 15 januari 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor de bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie (programma "Hercules III") en tot intrekking van Besluit nr. 804/2004/EG
(EP-PE_TC1-COD(2011)0454)

15.1.2014

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: