Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2011)0454Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2011)0454

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 15. januára 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa ustanovuje program na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (program Hercule III) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 804/2004/ES
(EP-PE_TC1-COD(2011)0454)

15.1.2014

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: