Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2011)0902Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2011)0902

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 5 юли 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС, Евратом) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за заместващите съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз
(EP-PE_TC1-COD(2011)0902)

5.7.2012

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: