Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2011)0902Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2011)0902

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. .../2012 om stedfortrædende dommere ved Retten for EU-personalesager
(EP-PE_TC1-COD(2011)0902)

5.7.2012

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: