Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2011)0902Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2011)0902

***I
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE, Ευρατόμ) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EP-PE_TC1-COD(2011)0902)

5.7.2012

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: