Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2011)0902Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2011)0902

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 5 juli 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU, Euratom) nr. .../2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake rechter-plaatsvervangers bij het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
(EP-PE_TC1-COD(2011)0902)

5.7.2012

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: